Konkursas

"Lietuvos kyokushin karate federacijos kvalifikacijos kėlimo veiklų plėtra" pirkimas 2021 metų liepos-rugpjūčio mėnesiams.

Konkursas

Konkursas

Lietuvos kyokušin karate federacija (kodas 190727235)

Gegužės 2 diena

Lietuvos kyokušin karate federacija (kodas 190727235), adresas Žemaitės g. 6, Vilnius (toliau – Įsigyjančioji organizacija) numato atviro konkurso būdu atlikti apgyvendinimo, maitinimo ir patalpų nuomos paslaugų, reikalingų įvykdyti Sporto rėmimo fondo ir Lietuvos kykokušin karate federacijos sporto projektą - "Lietuvos kyokushin karate federacijos kvalifikacijos kėlimo veiklų plėtra", pirkimą 2021 metų liepos-rugpjūčio mėnesiams. Pateikdamas pasiūlymą, Konkurso dalyvis (toliau – dalyvis, tiekėjas) deklaruoja, kad sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais.

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo ir protingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

 • Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam sporto projekto laikotarpiui: 2021 m. liepos 18-27 d. (250 žmonių), 2021 m. liepos 28-31 d. (200 žmonių), 2021 m. rugpjūčio 01-08 d. (250 žmonių), 2021 m. rugpjūčio 22-28 d. (140 žmonių).
 • LKKF klubuose didės susidomėjimas pasitikėjimas jų teikiamomis paslaugomis, dalyviai reguliariau dalyvaus treniruotėse, taip pat tai skatins naujų narių įsitraukimą į kiokušin karatė veiklas.
 • Pirkimo objektas – apgyvendinimo, maitinimo, patalpų nuomos (konferencijos salė) 2021 metų liepos - rugpjūčio mėnesiams. Paskirtis – sporto projekto veikla (sportininkų, trenerių ir teisėjų švietimas) Palangos mieste. Apgyvendinimo dalyvių skaičius - 840.
 • Perkamos paslaugos, savybės, techniniai ir kokybės reikalavimai, tiekimo terminai, pristatymo vieta ir sąlygos bei kita informacija pateikiama Konkurso sąlygų Priede Nr. 1.
 • Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Priedas Nr. 2.
 • Paslaugų kaina nustatoma Eur/Parą. Tiekėjas pasiūlyme nurodo kainą (Eur/Parą) už visus nurodytus laikotarpius ir nurodo formulę (jeigu taiko), pagal kurią kaina buvo paskaičiuota.
 • Tiekėjai savo pasiūlymuose turi nurodyti pasiūlymo galiojimo terminą. Pasiūlymai turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų po pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.
 • Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, užklijuotame voke, paštu, per kurjerį arba pristatomas tiesiogiai Įsigyjančiajai organizacijai, adresu: Žemaitės g. 6, Vilnius iki 2021 m. birželio 01 d., 13.00 val.
 • Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris vyksta Žemaitės g. 6, Vilniuje. Posėdis prasideda 2021 m. birželio 02 dieną 13.00 val.
 • Komisija pasiūlymus vertina remdamasi ekonominio naudingumo ir mažiausios kainos kriterijumi. Bus vertinama bendra pasiūlymo kaina su PVM.
 • Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo duomenų atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių duomenys atitinka Pirkimo dokumentuose iškeltus reikalavimus
 • Sudariusi pirkimo sutartį, Įsigyjančioji organizacija kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. Pranešime nurodoma, su kuo pasirašyta pirkimo sutartis, pirkimo objektas ir sutartyje nurodyta kaina.✓

Failai parsisiuntimui

Techninė specifikacija
PASIŪLYMAS PASLAUGŲ PIRKIMUI 2021 M. LIEPOS - RUGPJŪČIO MĖNESIAMS